Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid SoulEye Media, met de handelsnaam SoulEye Media, gevestigd en zaakvoerend op de Parkweg 98 J te Nijmegen.
b. Opdrachtgever: de partij die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
c. Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
d. Object: datgene, van welke aard ook, dat door Opdrachtnemer, in het kader van de Overeenkomst, direct of indirect, tot stand is gebracht en/of anderszins uit de Werkzaamheden voortvloeit, alles in de ruimste zin van het woord.
e. Offerte: een aanbieding van Opdrachtnemer, al dan niet met inbegrip van door Opdrachtnemer gespecificeerde Werkzaamheden en de begroting van de met die werkzaamheden gemoeide kosten. 

f. Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.
g. Werkzaamheden: al hetgeen Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, in het kader van de Overeenkomst, maakt en/of uitvoert en/of onderneemt en/of doet maken en/of doet uitvoeren en/of doet ondernemen, alles in de ruimste zin van het woord.
h. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden, audio of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.
i. Printprijsregeling: Besluit van de Directeur-Generaal Belastingdienst namens de Staatssecretaris van Financiën, zoals in werking getreden op 1 januari 2002, ter zake van de heffing van omzetbelasting met betrekking tot film- en videoproducties en met betrekking tot enkele aangelegenheden op het terrein van de omroep, waaronder mede begrepen herzieningen van dit besluit.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten en toezeggingen.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever een Opdracht heeft gegeven, waarna Opdrachtnemer een opdrachtbevestiging verstuurt, dan wel een schriftelijke Overeenkomst stuurt.
2. Met de daadwerkelijke uitvoering van de Overeenkomst dient uiterlijk 12 maanden na de totstandkoming ervan te worden aangevangen. Is dat niet het geval en ligt de oorzaak van de vertraging in overwegende mate bij Opdrachtgever, dan heeft Opdrachtnemer het recht om van de uitvoering van de Overeenkomst af te zien, waarbij de uit de Overeenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen van Opdrachtgever wel dienen te worden nagekomen.

3. De inhoud van de Overeenkomst wordt geacht volledig en als enig document te zijn neergelegd in de schriftelijke opdrachtbevestiging. Indien Opdrachtgever een Opdracht verstrekt op basis van een Offerte van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer geen schriftelijke bevestiging heeft gemaakt, wordt de inhoud geacht volledig te zijn weergegeven in de Offerte en de Opdracht. Al hetgeen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mondeling is afgesproken voor of op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst komt door de Opdracht c.q. de opdrachtbevestiging zoals boven bedoeld te vervallen. 

4. Als meerwerk wordt beschouwd: alle meerdere Werkzaamheden boven de in de Overeenkomst of de deelnamebevestiging uitdrukkelijk vastgestelde Werkzaamheden m.b.t mediaproducties en/of de

daaraan door Opdrachtgever op de deelnamebevestiging aangekruiste opties, waartoe Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever, al dan niet schriftelijk vastgelegd, opdracht heeft gegeven.
5. Opdrachtgever is gehouden de noodzakelijke medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Werkzaamheden en de hiermee verband houdende mediaproductie ten behoeve van Opdrachtnemer. 

6. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te wijzigen, waaronder mede wordt begrepen het wijzigen/corrigeren van het oorspronkelijk overeengekomen script, uitzenddata, gewijzigde instructies na ontvangst van de voormontage en andere proeven, zal Opdrachtnemer hieraan binnen de grenzen van het redelijke meewerken, mits de inhoud van de door haar te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

7. Een wijziging van de Overeenkomst zoals bedoeld in het vorige lid komt uitsluitend tot stand nadat Opdrachtgever de door haar gewenste wijziging schriftelijk kenbaar heeft gemaakt en Opdrachtnemer hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Eventuele meerkosten als gevolg van wijziging van de Overeenkomst komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 4: Offertes, Aanbiedingen, Begrotingen

1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen één maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een voorstel tot het aangaan van een Overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een Overeenkomst ontstaat.

3. Opdrachtnemer maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een Opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot.
4. Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan op basis van nacalculatie.

5. De begroting kan door Opdrachtnemer worden gewijzigd indien en voor zover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten, die nadien zijn gewijzigd.
6. Opdrachtgever zal de begroting van Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan Opdrachtnemer retourneren. Begrotingen die niet tijdig zijn geretourneerd, worden als goedgekeurd beschouwd.

7. Indien op verzoek van Opdrachtgever Werkzaamheden door Opdrachtnemer worden verricht vóórdat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn haar honorarium en kosten door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting helemaal niet tot stand komt.

Artikel 5: Tarieven en prijzen
1. Alle door Opdrachtnemer vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting, welke voor rekening van Opdrachtgever komt.

2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief de geldende omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
3. De prijs die Opdrachtnemer voor de door haar te leveren prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

5. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
6. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de Overeenkomst een of meerdere Overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de eerdere prijs op basis van de toen daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

7. Facturering geschied bij aanvang van de Opdracht. Bedragen onder de 10.000 euro worden 100% vooraf gefactureerd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6: Opzegging

1a. Indien de Overeenkomst met betrekking tot participatie van een productie wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies. Het bedrag van compensatie voor de opzegging van de participatie van een productie wordt gefixeerd op 100% van het overeengekomen bedrag van de Opdracht.

1b. Voor de overige Overeenkomsten wordt het bedrag voor compensatie gefixeerd op 50% van het overeengekomen bedrag voor de Opdracht. Opdrachtnemer behoudt aanspraak op betaling van haar facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer van al hetgeen verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever. 

2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden om de door derden gemaakte kosten te vergoeden, indien Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst reeds een of meerdere derden heeft ingeschakeld  ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden.

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever. Indien deze overdracht extra kosten met zich brengt voor Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gehouden om deze kosten te vergoeden.

Artikel 7: Opschorting

1. Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten c.q. te staken, indien Opdrachtgever op enigerlei wijze zijn betalingsverplichting(en) niet nakomt en/of in gebreke blijft met het stellen van een eventueel verlangde bankgarantie.
2. Opschorting en/of staking door Opdrachtnemer als omschreven in lid 1 van dit artikel laat de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever onverlet. De gevolgen van opschorting en/of staking komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. Het recht van opschorting laat het recht van Opdrachtnemer om de overeenkomst tussentijds te ontbinden op grond van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen onverlet, naast het recht om vergoeding van de geleden schade te vorderen, overeenkomstig artikel 8 hierna.

Artikel 8: Ontbinding

1. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtgever alsnog zijn verplichting kan nakomen. Indien ook binnen deze termijn door Opdrachtgever toerekenbaar tekort wordt geschoten in de nakoming, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding

met haar gevolgen niet rechtvaardigt, alles onverminderd het wettelijk recht van Opdrachtnemer om vergoeding van de geleden schade te vorderen.
2. Een tekortkoming kan een partij niet worden toegerekend, indien de tekortkoming een gevolg is van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

3. Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst) ontbinden indien de Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens een ontbinding op grond van dit lid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

4. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds Objecten en/of prestaties anderszins ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze Objecten en/of prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer  ten aanzien van die Objecten en/of prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9: Betalingstermijn

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 werkdagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Opdrachtnemer is vereist.

2. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtnemer  te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Opdrachtnemer daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

3. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt (tijdig als in lid 1 van dit artikel bedoeld), is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
4. Bij niet tijdige betaling (tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld), is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente zulks met een minimum van € 100,=.

Artikel 10: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de oplevering ter plaatse waar Opdrachtnemer haar bedrijf uitoefent.
2. Opdrachtnemer is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de oplevering van de krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer  te leveren zaken.

Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Opdrachtnemer bij deze ophaalt of, indien oplevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. 

4. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het

aannemen van zaken van Opdrachtnemer door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
5. Opdrachtnemer is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11: Termijn van levering

1. Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van Opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig artikel 3, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

3. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, waaronder het onverwijld beantwoorden van vragen van Opdrachtnemer, en het op haar verzoek verstrekken van informatie.

4. Bij niet-naleving door Opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 2 van artikel 9 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtnemer nodig is. Opdrachtnemer is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Opdrachtnemer de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 12: Onderzoek bij oplevering

1. Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na oplevering te onderzoeken of Opdrachtnemer de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. Opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na oplevering.

2. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

5. De prestatie van Opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 13: Intellectuele eigendom.

1. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen, komen alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder maar niet uitsluitend begrepen octrooi-, tekening-, model-, merk-, databank- en auteursrechten – toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door middel van depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd.

2. Niettegenstaande het bepaalde in het vorige artikellid en behoudens andersluidend (schriftelijk) overeengekomen, komen in het bijzonder de auteursrechten met betrekking tot het Object aan Opdrachtnemer toe indien Opdrachtgever of een derde, zonder dat sprake is van een schriftelijke overdracht van auteursrechten, het Object als van hem afkomstig openbaar maakt of openbaar doet maken als omschreven in artikel 8 Auteurswet 1912.

3. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend begrepen octrooi-, tekening-, model-, merk-, databank- en auteursrechten of portretrechten van derden.

Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen ten behoeve van Opdrachtgever.
4. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen en/of het Object en/of werk anderszins zich er niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om op de gebruikelijke wijze in het colofon, in een titelrol of anderszins zijn naam op of bij het Object en/of werk anderszins te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het Object en/of werk anderszins zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te (doen) maken of te (doen) verveelvoudigen.

5. Indien Opdrachtnemer dit wenst, zal het te verveelvoudigen Object en/of werk anderszins, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool ©, onder vermelding van de naam van Opdrachtnemer en het jaar van eerste openbaarmaking, c.q. het jaar en/of nummer van een internationaal depot.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd haar Object(en) door middel van het treffen van (technische) voorzieningen of maatregelen te (doen) beschermen of beveiligen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze door of ten behoeve van Opdrachtnemer getroffen technische voorzieningen of maatregelen te (doen) omzeilen, ontwijken of verwijderen.

7. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie, materialen en gegevens.

Artikel 14: Gebruik en licentie

1. Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het Object voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de in de Overeenkomst vastgelegde omvang en bestemming. Zijn er over de omvang en bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Object, waarvoor op het moment van het verstrekken van de Opdracht door Opdrachtgever vaststaande voornemens bestonden, althans tot het aantal waarvan Opdrachtnemer bij het verstrekken van de Opdracht in redelijkheid mocht uitgaan.

2. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van het Object zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Opdrachtnemer verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien niet (tijdig) door Opdrachtgever wordt betaald, Opdrachtnemer later gerechtigd zal zijn ieder gebruik van het Object alsnog te (doen) stoppen.

3. Opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd het Object en/of werk anderszins te (doen) wijzigen en/of wijzigingen in het Object en/of werk anderszins te (doen) aanbrengen. Indien Opdrachtgever wijziging van het Object en/of werk anderszins als bedoeld in dit artikellid wenst, stelt hij Opdrachtnemer in de gelegenheid om op nader overeen te komen condities een dergelijke wijziging uit te (doen) voeren. Dit laat de noodzakelijke voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van Opdrachtnemer onverlet.

4. Opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd het Object en/of werk anderszins ruimer of op andere wijze te (doen) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder maar niet uitsluitend begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve Object en/of werk anderszins, heeft Opdrachtnemer wegens inbreuk op zijn rechten recht op een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om het Object te gebruiken voor zijn eigen portfolio, publiciteit of promotie.
6. Partijen kunnen schriftelijk afwijken van het in dit artikel bepaalde.
7. Mocht er sprake zijn van muziekgebruik van derden, dan is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze licentie en de betaling van daaraan verbonden kosten (denk aan o.a. Buma Stemra).

Artikel 15: Promotioneel gebruik

1. Opdrachtnemer zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn het Object/haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of eigen publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog

niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

Artikel 16: Afgifte materiaal

1. Alle materialen en alle digitale informatie en databestanden die betrekking hebben op de Overeenkomst en die in het kader daarvan aan Opdrachtnemer ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor Opdrachtgever ter zake van materialen van Opdrachtnemer, van welke aard ook, (zoals digitale informatie en databestanden, werktekeningen, artwork, etc.), voor zover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 17: Eigendom Opdrachtgever, pandrecht

1. Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de Overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Opdrachtnemer van een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Opdrachtnemer worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient Opdrachtgever Opdrachtnemer op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de Overeenkomst met Opdrachtnemer door hem in de macht van Opdrachtnemer worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Overmacht

1. Tekortkomingen van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Tekortkomingen van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, pandemieën als Covid-19, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 19: Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het BW. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is daarbij beperkt tot het bedrag

dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en zal bovendien nimmer meer bedragen dan het factuurbedrag dat aan Opdrachtgever in rekening is of wordt gebracht op grond van de Overeenkomst waarin Opdrachtnemer toerekenbaar is tekort geschoten. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

2. In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of gederfde winst en/of gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende informatieverplichting.

4. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer
5. Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is.

7. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

Artikel 21: Vrijwaringen

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer bij de Overeenkomst ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden met betrekking tot portretrechten en/of rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens of materialen die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer bij de Opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het Object.
3. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, digitale databestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, digitale databestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22: Toepasselijk recht, geschillen

1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.
2. Ten aanzien van geschillen in verband met de Overeenkomst is de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, exclusief bevoegd.